عنوان کامل پایان نامه :

 اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

فصل اول :کلیات پژوهش 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 2

 • اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • سؤال پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 4
 • اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش و انگیزه انتخاب آن…………………………………………… 5
 • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 6
 • فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 8

1-5-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………….. 8

1-5-1-1 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………….. 8

 • چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………….. 9
 • مؤلفه های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 10

1-7-1 متغیرهای کیفی و کمی………………………………………………………………………….. 11

1-7-2 نسبت های مالی…………………………………………………………………………………… 11

 • پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………… 12

1-8-1  انواع متغیر ها در پیشینه پژوهش……………………………………………………………… 15

 • کاربردهای پژوهش…………………………………………………………………………………………… 16
 • روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 16

1-10-1 مدل پژوهش………………………………………………………………………………………… 18

 • قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 19
 • جامعه آماری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………. 19
 • ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 20
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. 20
 • تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی ………………………………………………………… 21

1-15-1 نسبت های مالی…………………………………………………………………………………. 22

1-15-2  ریسک اعتباری……………………………………………………………………………….. 25

1-15-3  داده کاوی……………………………………………………………………………………….. 26

1-15-4 ماشین بردارپشتیبان……………………………………………………………………………. 27

عنوان                                                                                                                 صفحه

1-15-5 درخت تصمیم……………………………………………………………………………………. 27

1-15-6 شبکه های عصبی……………………………………………………………………………… 28

فصل دوم :ادبیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 30

 • چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………. 31
 • ریسک اعتباری و تاریخچه پیدایش آن………………………………………………………………… 34

2-2-1 ضرورت طراحی سیستمهای سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان…………………….. 35

– مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….. 36           

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. 42

 • امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری و تاریخچه پیدایش آنها………………………………………….. 43

2-3-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری…………………………………………………………………….. 46

2-3-2 ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان……………………………………………………… 47

2-3-3 اهمیت رتبه بندی اعتباری مشتریان …………………………………………………………. .48

2-3-4 معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان …………………………………………………….. .49

2-3-5 مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتباری……………………………………………. 51

2-3-6 سیستم‌های رتبه بندی اعتباری…………………………………………………………………. 52

– مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….. 53

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. 55

 • اتکاء به صورتهای مالی جهت پیش بینی ورشکستگی……………………………………………. 57

– مطالعات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………. 58

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. 62

 • داده کاوی و تاریخچه پیدایش آن………………………………………………………………………… 63

2-5-1 گام های داده کاوی……………………………………………………………………………….. 64

2-5-2 کاربردهای داده کاوی…………………………………………………………………………… 65

 • بکارگیری تکنیک های داده کاوی در حوزه اعتبارسنجی……………………………………….. 67

– مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….. 68

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. 71

 • جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 72

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل سوم : روش شناسائی پژوهش (متدولوژی)  

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 76

 • روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….. .78
 • جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. 80
 • حجم نمونه و روش اندازه گیری………………………………………………………………………… 81
 • فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 82

3-4-1 فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………….. .82

3-4-1-1 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………… 82

 • قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 83
 • ابزار و روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………… 83
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….. 84
 • تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی………………………………………………………………. 85

3-8-1 شبکه های عصبی ……………………………………………………………………………….. 85

3-8-2 ماشین بردارپشتیبان……………………………………………………………………………… 96

3-8-3 درخت تصمیم …………………………………………………………………………………… 100

 • مؤلفه های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 102

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 106

 • توصیف داده های گردآوری شده………………………………………………………………………. 107
 • ملاک کارآمدی مدل ها…………………………………………………………………………………… 112
 • تحلیل داده ها و مطالعه اعتبار مدل با بهره گیری از تکنیکهای داده کاوی (آزمون فرضیه های پژوهش) 113

4-3-1 آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………… 113

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه اصلی…………………………………………………………… 116

4-3-1-1 آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………….. 116

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی اول……………………………………………………… 117

4-3-1-2 آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………….. 118

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی دوم……………………………………………………… 121

4-3-1-3 آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………. 123

عنوان                                                                                                                 صفحه

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی سوم…………………………………………………….. 126

 • کارآیی مدل ها در مقایسه با الگوریتمهای مختلف طبقه بندی………………………………….. 129

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات    

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 131

 • نتایج حاصل از یافته های پژوهش (قبول و یا رد فرضیه ها)……………………………………. 131

5-1-1- نتایج حاصل از مطالعه آزمون فرضیه اصلی………………………………………….. 132

5-1-1-1 نتیجه فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………… 132

5-1-1-2 نتیجه فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………….. .133

5-1-1-3 نتیجه فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………… 134

 • نتیجه گیری کلی پژوهش…………………………………………………………………………………… 135
 • مقایسه نتایج پژوهش با سایر تحقیقات …………………………………………………………………. ..138
 • محدودیت ها و معضلات پژوهش………………………………………………………………………… 138
 • پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 139

5-5-1 پیشنهادات حاصل از پژوهش…………………………………………………………………… 139

5-5-2 پیشنهادات کاربردی در نظام بانکی…………………………………………………………. 141

5-5-3 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی…………………………………………………………………. 142

منابع و مآخذ

      منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………. 146

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 148

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

 

 • جدول نمونه هایی از پیشینه خارجی مرتبط ……………………………………………………………………………………………….. 13
 • جدول متغیر های مورد بهره گیری در بعضی تحقیقات داخلی و خارجی …………………………………………………… 15
 • جدول اندازه نفوذ داده کاوی در صنایع مختلف …………………………………………………………………………………………. 66
 • جدول شرایط بکارگیری هریک از مدل های اندازه گیری اعتبار مشتریان …………………………………………….. 70
 • جدول مهمترین شاخص های مؤثر در اندازه گیری اعتبار مشتریان ………………………………………………………… 73
 • جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مدیران عامل ……………………………………………………………………………….. 108
 • جدول توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها ………………………………………………………………………………………….. 109
 • جدول توزیع فراوانی انواع شرکتها ……………………………………………………………………………………………………………… 110
 • جدول توزیع فراوانی زمینه فعالیت شرکتها ………………………………………………………………………………………………. 111
 • جدول تبیین متغیرهای مدل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در مرحله تست ………………………………………………….. 118
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در مرحله تست ……………………………………………………………. 122
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در مرحله تست ……………………………………………………………….. 127
 • جدول مقایسه تطبیقی صحت الگوریتم ها ………………………………………………………………………………………………… 129
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در دوره تست …………………………………………………….. 133
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در دوره تست ………………………………………………………………. 134
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در دوره تست ………………………………………………………………….. 135

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

 

4-1 نمودار نحوه توزیع مدرک تحصیلی مدیران عامل……………………………………………………… 107

 • نمودار توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها…………………………………………………………. 108
 • نمودار توزیع فراوانی انواع شرکتها……………………………………………………………………….. 109
 • نمودار توزیع فراوانی زمینه فعالیت شرکتها…………………………………………………………….. 110

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 • سوال پژوهش

با در نظر داشتن توضیحات ذکر گردیده، محقق به دنبال پاسخ به سؤال زیر می باشد :

–         آیا مدل های منتج از تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مبتنی بر صورت های مالی از کارآیی مناسبی برخوردار می باشند.

1-1-      اهداف پژوهش

هدف از انتخاب موضوع مطالعه بهره گیری از صورتهای مالی اساسی در فرآیند اعتبارسنجی می باشد که به عنوان رابط بین مؤسسات تهیه کننده صورتهای مالی اساسی و بهره گیری کنندگان از این اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد با در نظر داشتن اینکه بسیاری از افراد و سازمانها به نحوی نیازمند اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری در مورد روابط خود با واحدهای تجاری می باشند و در موارد زیادی تنها صورتهای مالی اساسی به عنوان اطلاعات در اختیار افراد و سازمانها جهت تصمیم گیری قرار میگیرد، هدف این پایان نامه بر این می باشد که محدوده ای از این بهره گیری کنندگان یعنی اعتباردهندگان را در نظر گرفته و قابلیت بهره گیری از صورت های مالی اساسی در ارزیابی ریسک اعتباری مورد مطالعه و پژوهش قرار داده و از سوی دیگر از تکنیک های داده کاوی و مدل های موجود در آن، معیار کارا جهت ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها و در نتیجه اتخاذ تصمیمات به مقصود اعطای تسهیلات فراهم گردد که در مقایسه با روش فعلی بانک ها در اعطای این منابع از کارآمدی بالاتری برخوردار باشد.

پس بدیهی می باشد بهره گیری از چنین سیستمی، بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری کرده و ضمن کنترل بلادرنگ فرآیند اعطای تسهیلات بانکی و کاهش عواقب ناشی از عدم بازپرداخت بدهی ، سطح بهره وری آن را نیز ارتقاء می دهد.

در حال حاضر بخش عمده ای از بانک های کشور در ساختار سازمانی خود فاقد واحد مدیریت ریسک بوده و در صورت وجود این واحد اقدام جدی برای کنترل و اداره کردن ریسک انجام     نداده اند. نکته قابل تعمق در این ارتباط این می باشد که، عدم شناسایی اطلاعات موجود، پراکندگی اطلاعات، تعداد پایگاه های داده ها و بانک های اطلاعاتی، عدم ارتباط این پایگاه ها با هم و… ، که بطوریکه منتج به عدم کشف دانش و ارتباط مورد نظر در این زمینه شده می باشد. با در نظر داشتن مراتب فوق چنانچه بتوان مدیران و کارشناسان ذیربط را در مؤسسات مالی و بانک ها با مفاهیم و مدل های    داده کاوی آشنا نمود بخش عظیمی از این مشکل مرتفع گردیده و همانگونه که از بخش های مختلف این پژوهش مشخص گردیده می باشد فرآیند اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی کاملاً با فرآیند       داده کاوی تطابق داشته و می توان از علوم ذیربط و مدل های مربوطه پس از پاکسازی و       اختصار سازی داده ها جهت سنجش اعتبار مشتریان بهره گرفت. پس سه هدف زیر را جهت پژوهش حاضر می توان مدنظر قرار­داد :

 • ارائه مدلی کارآمد مبتنی بر اطلاعات کمی و کیفی موجود در صورت های مالی جهت اعتبارسنجی مشتریان درخواست کننده تسهیلات مالی از بانک
 • مقایسه تطبیقی مدل های منتج از به کارگیری تکنیک های موجود در حوزه دانش داده کاوی[1] و تعیین مدلی کارآمد جهت انجام مطالعه ها و کاهش ریسک اعتباری در جهت اعطاکنندگان تسهیلات مالی
 • شناسایی متغیرهای با اهمیت در تفکیک مشتریان در هریک از مدل های پیشنهادی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Data Mining

پایان نامه اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

پایان نامه اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری