مطالعه ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و اندازه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- اظهار مساله   …………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3 – اهداف پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………4

1-4- اهمیت موضوع   ………………………………………………………………………………………………………5

1-5 متغیرهای پژوهش   ………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- فرضیه های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………7

1-7 – روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………8

1-8 – جامعه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………….9

1-9- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………9

1-10-روش گردآوری داده ها   ………………………………………………………………………………………..9

1-11-  تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه­های کلیدی پژوهش …………………………………………… 10

1-12- ساختار کلی پژوهش   ……………………………………………………………………………………………11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2- مروری بر ادبیات  پژوهش   ……………………………………………………………………………………….14

2-4-پیشینه پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………..39

2-4-1-تحقیقات انجام شده در خارج از ایران  ………………………………………………………………….39

2-4-2- تحقیقات انجام شده ایران  ……………………………………………………………………………………46

2-5- اختصار فصل   ……………………………………………………………………………………………………………47

 

فصل سوم :     روش پژوهش

3- 1-  مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………..49

3-2- روش پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………….49

3-3- جامعه آماری   …………………………………………………………………………………………………… …..50

3-4- نمونه مورد مطالعه وروش نمونه گیری   ………………………………………………………………..50

3-5- قلمروزمانی و مکانی پژوهش  …………………………………………………………………………………..51

3-6- منابع اطلاعاتی و روش جمع آوری اطلاعات   ……………………………………………………….51

3-7 –فرضیه های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………….52

3-8-مدل ومتغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………52

3-8-1-مدل پژوهش………………………………………………………………………………………………………….52

3-8-2-نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………….53

3-9-روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………..56

3-10- اختصار فصل   ……………………………………………………………………………………………………..70

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………72

4-2- آمار توصیفی   ………………………………………………………………………………………………………73

4-3-آزمون نرمال بودن داده های پژوهش   ………………………………………………………………….74

4-4- آزمون فرضیه ها  …………………………………………………………………………………………………75

4-4-1- یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی1   …………………………………………………..75

4-4-1-1-فرض استقلات خطاها ازیکدیگر  …………………………………………………………………76

4-4-1-2-مطالعه وجود ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته  ………………………76

4-4-1-3-مطالعه معنی داری ضرایب برآورد شده مدل پژوهش  ………………………………..77

4-4-1-4-مطالعه همخطی متغیرهای مستقل  …………………………………………………………..78

4-4-1-5-مطالعه نرمال بودن باقی مانده ها   …………………………………………………………….78

4-4-2- یافته های حاصل از آزمون فرضیه   ……………………………………………………………….79

4-4-2-1- فرض استقلات خطاها ازیکدیگر  ……………………………………………………………….80

4-4-2-2- مطالعه وجود ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته  …………………….80

4-4-2-3- مطالعه معنی داری ضرایب برآورد شده مدل پژوهش  ……………………………….81

4-4-2-4- مطالعه همخطی متغیرهای مستقل  ………………………………………………………….82

4-4-3- یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی 1    ………………………………………………..82

4-4-4- یافته های حاصل از آزمون فرضیه  اصلی 2    ……………………………………………….84

4-5- اختصار فصل    ……………………………………………………………………………………………………..84

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش 

5-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………86

5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش   ………………………………………………………….86

5-3- محدودیت های پژوهش   …………………………………………………………………………………….90

5-4- پیشنهادهای پژوهش   …………………………………………………………………………………………90

5-4-1- پیشنهادات حاصل از یافته ای پژوهش   …………………………………………………………90

5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش های آینده   …………………………………………………………….91

5-5-اختصار فصل  …………………………………………………………………………………………………………92

 

منابع و مآخذ

الف – منابع فارسی   …………………………………………………………………………………………………….93

ب – منابع انگلیسی   ……………………………………………………………………………………………………94

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هر پژوهش برای دستیابی به اهداف خاص انجام می شود، این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می سازد و از طریق آن عیان می گردد اهداف پژوهش می تواند به صورت کلی یا فرعی مطرح گردد (خاکی، 1386).

هدف اصلی این پژوهش عبارتست از مطالعه ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و اندازه بدهی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان دهد که مدیریت جریان وجوه نقد تا چه میزانی بر اندازه بدهی تاثیر می گذارد. هدف این مطالعه مطالعه ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و اندازه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بطور اخص اهداف به تبیین زیر می باشد:

  • بررس ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و اندازه بدهی.
  • مطالعه ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و اندازه بدهی در شرکت هایی که دارای زیان و همچنین جریان وجوه نقد و درآمد پایین هستند.

 

هدف کاربردی این پژوهش مطالعه ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و اندازه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. سهامداران، مدیران، سرمایه گذاران و سازمان بورس و اوراق بهادار مانند بهره وران این پژوهش هستند.

مطالعه ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و اندازه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و اندازه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری