عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ساختار مالکیت  بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

  • نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی :

به موسسات سرمایه گذاری و یا سایر نهادهایی که در سهام عادی شرکت ها سرمایه گذاری می کنند، سرمایه گذاران نهادی گفته می گردد (رضایی و افشار، 1392).

  • نسبت مالکیت مدیریتی :

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﺎم در دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه وﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار دارد (بیابانی و کاظمی، 1392)

  • نسبت مالکیت بلوکی

نسبت مالکیت بلوکی بیانگر درصد تاثیر پذیری استراتژی‎‌های شرکت از سهامداران، دارای بیشترین درصد سهم. پس در این پژوهش سهامدران بلوکی برابر می باشد با مجموع درصد سهام در اختیار سه سهامدار عمده(رضایی و افشار، 1392).

1-1         اختصار فصل اول

در این فصل، ضمن اظهار مسئله و علت های اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در مورد ارتباط اهرم مالی و ساختار مالکیت با بیش اعتمادی مدیران به اهداف مورد انتظار پژوهش نیز تصریح گردیده می باشد. در ادامه فصل نیز، به فرضیه های مورد آزمون در پژوهش تصریح شده و توضیحاتی در مورد روش شناسایی و نحوه انتخاب شرکت های مورد آزمون در این پژوهش داده شده می باشد. در انتها نیز به تبیین واژه ها و اصلاحات به کار رفته در پژوهش پرداخته شده می باشد.

 

1-2         چارچوب فصول بعد

در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزه  ساختار مالکیت و بیش اعتمادی مدیران پرداخته خواهد گردید. در فصل سوم، روش انجام پژوهش تشریح شده و جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری بهره گیری شده ارائه خواهد گردید. همچنین در این فصل فرضیه های پژوهش اظهار شده و متغییرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها آورده خواهد گردید و روش گردآوری اطلاعات و روش های آماری بهره گیری شده به گونه مبسوط تشریح خواهد گردید. در فصل چهارم مدل های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیه های پژوهش آزمون خواهد گردید و سرانجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل های انجام شده اظهار گردیده و ضمن اظهار محدودیت های پزوهش، پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی ارائه خواهد گردید.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1         سوالات پژوهش

آیا ساختار مالکیتی شرکت بر بیش اعتمادی تاثیر دارد؟ 

پایان نامه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری