عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– قلمرو پژوهش

1-6-1- دوره زمانی انجام پژوهش

دوره زمانی پژوهش بازه زمانی 1386 تا 1390 را در بر می­گیرد.

1-6-2- مکان انجام پژوهش:

شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

1-6-3- قلمرو موضوعی پژوهش  

تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

1-7- متغیرهای پژوهش و شاخص­های اندازه­گیری آن­ها

1-7-1- متغیر وابسته

آشفتگی مالی (FD)

یکی از پژوهش­هایی که جهت ایجاد مدلی برای پیش­بینی ورشکستگی انجام گردید، مطالعات بیور[1] بود. وی برای پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها از نسبت­های مالی بهره گیری نمود. این مدل در 78% موارد پیش­بینی درستی در 5 سال قبل از آشفتگی مالی ارائه می­نماید. آلتمن در ادامه به تکمیل مطالعات بیور پرداخت و مدل خود را تحت عنوان مدل امتیاز Z نام­گذاری نمود. آلتمن[2]، در ادامه مطالعات به تهیه مدل تکمیلی پرداخت و مدل جدیدی را تحت عنوان  در سال 1983 ارائه نمود. وی با انتخاب 22 نسبت مالی که از نظر او بهترین پیش­بینی کننده­ها برای آشفتگی مالی بودند؛ پنج نسبت را انتخاب نمود. دقت مدل آلتمن برای یک سال قبل از ورشکستگی حدود 83% به دست آمد. مدل آلتمن به تبیین زیر می­باشد:

که در این مدل:

  • شاخص کل ( )
  • نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی­ها ( )
  • نسبت سود انباشته به کل دارایی­ها ( )
  • نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی­ها ( )
  • نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی ( )
  • نسبت فروش به کل دارایی­ها ( )

 

اگر 1.2 Z'<ورشکستگی کامل، اگر 2.9 Z'<>1.2 مابین ورشکستگی و غیرورشکستگی و اگر 2.9Z’>  واحد تجاری در سلامت کامل به سر می­برد. کلیه اعداد مطابق با مدل آلتمن می باشد و قابل تغییر و تصرف نمی­باشند.

[1] Beaver

[2] Altman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

–  اهداف پژوهش

هدف اصلی، مطالعه ارتباط سرمایه­های فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف فرعی

1- مطالعه ارتباط سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2- مطالعه ارتباط سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3- مطالعه ارتباط سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5- پرسش­ها و فرضیه­های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1- پرسش­های پژوهش

1-5-1-1- پرسش اصلی پژوهش

آیا ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و اندازه آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

1-5-1-2- پرسش­های فرعی پژوهش

1- آیا ارتباط معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

2- آیا ارتباط معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

3- آیا ارتباط معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری