مطالعه تاثیر ساختار مالکیت  بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1         مقدمه

در این فصل به روش پژوهش پرداخته می گردد. روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دست‌یابی به راه حل معضلات می باشد. از آنجا که ساختارهای سرمایه‌ای و خصوصیات رفتاری مدیران مانند موضوعات مورد توجه سرمایه‌گذاران و عموم جامعه می باشد. و در سال های اخیر در کشور مورد توجه پژوهش‌گران و ذینفعان قرار گرفته می باشد در پژوهش حاضر به مطالعه ساختار سرمایه و بیش و کم اعتمادی مدیران پرداخته می گردد. در این فصل ضمن مروری بر روش انجام کار و فرضیه‌های تدوین شده و الگوی مورد بهره گیری در پژوهش با در نظر داشتن آزمون های آماری، بر روش هایی که در تجزیه و تحلیل پژوهش و الگوهای قابل آزمون برای این تجزیه و تحلیل ها مورد بهره گیری قرار می گیرد، تصریح می گردد. متغیر های مورد بهره گیری در پژوهش تعریف و نحوه محاسبه و اندازه گیری با در نظر داشتن الگوهای انجام شده در پژوهش‌های پیشین اظهار می گردد و سپس روش های آماری مورد بهره گیری با در نظر داشتن آزمون های آماری(آزمون عدم هم خطی بین متغییرها، آزمون همبستگی متغییرها، آزمون دوربین واتسون و آزمون رگرسیونی فرضیه ها) تشریح  می گردد.

1-2         اهداف پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کمک به سرمایه گذاران، بستانکاران، تحلیل گران مالی و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری جهت تصمیم‌گیری مناسب در راستای افزایش ثروت و حفظ منافع سهامداران.
  • درک بیشتر ویژگی های اهرم مالی، ساختار مالکیت و مدیریتی شرکت‌ها.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-1         سوالات پژوهش

آیا ساختار مالکیتی شرکت بر بیش اعتمادی تاثیر دارد؟ 

پایان نامه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری